همکاری با ما

اطلاعات شخصی
آدرس محل سکونت تلفن
سوابق تحصیلی و آموزشی
مدرک تحصیلی (به ترتیب از آخرین مدرک) رشته تحصیلی معدل کل تاریخ شروع تاریخ پایان نام مرکز آموزشی شهر یا کشور
تجربیات شغلی
نام سازمان یا شرکت (به ترتیب از آخرین سابقه) سمت / شغل مدت سابقه تاریخ شروع تاریخ پایان آخرین حقوق و مزایا به ریال علت قطع همکاری
شرایط همکاری
تمایل به همکاری بصورت تمام وقتپاره وقت در صورت تمایل به کار پاره وقت ، ساعات و روزهای همکاری را ذکر کنید
اکنون مشغول بکار هستید؟ بلهخیر در صورت لزوم قادر به ارائه تضمین هستید ؟ بلهخیر میزان حقوق مورد انتظار را به تومان ذکر کنید
X