حضور تکنوتل در هفدمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان